top of page

Caliroots använder besöksräknare och fokuserar på kpi:erna

Uppdaterat: 5 mars 2020

Streetwear- och sneakerskedjan Caliroots arbetar sedan våren 2018 dagligen med uppföljning av sina besöks- och försäljningssiffror i butik. Per Norell är Retail Concept manager och han berättar om hur data från besöksräknarna driver butikerna framåt.

- Vi har haft som mål att bli bättre med vårt kpi-arbete och att få bättre koll på flöden i försäljning, vilka tider kunderna besöker oss och hur många som är inne under vissa perioder, säger Per.


Informationen från besöksräknarna har ger underlag till rätt bemanning och öppettider, exempelvis under udda dagar.


- Just nu ser vi en trend att fler och fler handlar sent på lördagar men mindre på söndagar. Vi tittar numera även i backspegeln hur mycket vi säljer på röda och udda dagar. Hur såg det ut dagen innan midsommar och vilken tid var folk i butiken?


Varje dag skickar butikerna in siffror tillsammans med en mer talande text om dagen.


- Att jobba med kpi:er ger en morot åt personalen åt det ena eller andra hållet. Det är ett sätt att engagera personalen och ger en förståelse om hur många som faktiskt var inne i butiken.


Caliroots har även en stark e-handelsbutik och Per berättar att det underlättar att ha samma kpi:er offline och online.


-. Under våra första 15 år hade vi ingen mätning av antalet besök i butikerna, idag har vi ett mycket effektivare drivmedel för att driva våra butiker i rätt riktning.


- Att vi har samma kpi:er online som offline förenklar butikernas dagliga arbete och ger också vår ledningsgrupp bättre beslutsunderlag. Summerat så har hela företaget användning av informationen som samlas in via besöksräknarna.


Caliroots har tillsammans med sitt systervarumärke Hollywood fyra butiker i Göteborg och Stockholm.Caliroots uses visitor counters and focuses on the KPIs


The Swedish streetwear and sneaker chain Caliroots has been working daily since the spring of 2018 with follow-up of its visitor and sales figures in stores. Per Norell is the Retail Concept manager and he says that today, thanks to the information from the visitor counters, they have much more efficient tools to drive the stores forward.


- We wanted to increased our work with KPIs and to better monitor the flows in sales, what times the customers visit us and how many people are in during certain periods, says Per.


The information from the visitor counters gives the basis for the right staffing and opening hours, for example during odd days.The information from the visitor counters gives the basis for the right staffing and opening hours, for example during odd days.


- Right now we see a trend that more and more are shopping late on Saturdays but less on Sundays. We now also look in the rear-view mirror how much we sell on national holidays and odd days. What did it look like the day before Swedish midsummer and what time were people in the store?


Every day, the stores send in numbers together with a more spoken text about the day in the store.


- Working with KPIs gives a push to the staff one way or the other. It is a way of engaging the staff and giving an understanding of how many were actually inside the store and how much we sold.


Caliroots also has a strong e-commerce and it helps to have the same KPI's offline and online.


- During our first 15 years we had no measurement of the number of visits to the stores, today we have much more efficient tools for driving our stores in the right direction. The fact that we have the same KPI's online as offline facilitates the stores daily work and also gives our management team better decision-making basis. In summary, the entire company has use of the information collected through the visitor counters.


Caliroots, together with its sister brand Hollywood, has four stores in Gothenburg and Stockholm.


bottom of page